Sökning: "Mimmie Collin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mimmie Collin.

 1. 1. PT som bedömningsverktyg? : Analys av elevtexter i svenska som andraspråk enligt Processbarhetsteorin med fokus på fundamentsvariation och inversion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mimmie Collin; [2017]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; PT; grammatik; bedömning; automatisering; variation; topikalisering; inversion; elevtextanalys; Språkintroduktion; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att genom en analysmodell baserad på processbarhetsteorin (PT, Pienemann, 1998), bedöma de grammatiska nivåerna i elevtexter i svenska som andraspråk. Bedömningen syftade till att studera förekomster av grammatiska strukturer, med särskilt fokus på automatisering av inversion efter topikalisering, liksom variation av satsdelstyp i fundamentet vid obligatorisk kontext för inversion. LÄS MER

 2. 2. L’interaction, le soutien contextuel et le soutien langagier : Aspects didactiques importants, mais sont-ils présents en classe ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mimmie Collin; [2016]
  Nyckelord :Teaching practice directed towards linguistic and contextual scaffolding; Interaction; Foreign languages; ELSC : Enseignement orienté vers le langage et le soutien contextuel; Interaction; Langues étrangères;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the presence or non presence of a concept of teaching practice in high school classrooms. This concept which purpose is to improve the teaching practice in foreign language classrooms, is developed by researches in the Netherlands (Hajer & Meestringa, 2010). LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt? : En kvalitativ studie av lärares uppföljningar av elevsvar i flerspråkiga klassrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mimmie Collin; [2015]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; språkutveckling; svenska som andraspråk; uppföljningar; IRU; transkribering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka interaktionen mellan lärare och elever i flerspråkiga klassrum. En grundskolelärares boksamtal i två klasser med flerspråkiga elever observerades och spelades in vid två tillfällen. LÄS MER