Sökning: "Min Best"

Visar resultat 1 - 5 av 305 uppsatser innehållade orden Min Best.

 1. 1. Barnets bästa som ett självständigt rekvisit : Ett stärkt barnrättsperspektiv vid upphörande av tvångsvård som beretts i familjehem med stöd av 2 § LVU?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Malin Öberg; [2024]
  Nyckelord :Barnets bästa; självständigt rekvisit; barnrättsperspektiv; kontinuitet; kontinuitetsprincipen; LVU; tvångsvård; miljöfall; upphörande; 2 § LVU; 21 § LVU; familjehem; flyttningsförbud; vårdnadsöverflyttning; Barnkonventionen; Europakonventionen;

  Sammanfattning : Lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga, LVU, är den lag i svensk rättsordning vilken reglerar tvångsvård av barn och unga. Under de senaste decennierna har lagen kontinuerligt varit föremål för diskussion och omarbetning, inte sällan i syfte att låta lagen i större utsträckning genomsyras av ett barnrättsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Konsten att bli sin egen lärare : En studie om att effektivisera, utveckla och förstå min övningsprocess

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Ida Wadenbrandt; [2023]
  Nyckelord :Practice; circadian rhythm; practice methods; effectiveness; practice routine; Övning; dygnsrytm; övningsmetoder; effektivitet; övningsrutin;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks olika metoder och förhållningssätt för att bli mer medveten om hur jag kan förbättra min övningskoncentration, samt förstå hur min dygnsrytm påverkar min prestation i övningsrummet. Studien handlar också om att hitta och testa olika slags metoder för att effektivisera övningen och för att nå de mål vi strävar efter. LÄS MER

 3. 3. Framtidsfullmakter - Ett ofullständigt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Schlyter; [2023]
  Nyckelord :familjerätt; framtidsfullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar den svenska regleringen för framtidsfullmakter. Uppsatsen har ett fokus på möjlig praktisk problematik vid författandet och nyttjandet av dessa. LÄS MER

 4. 4. Restaurering av grässandhedar genom aktiv markstörning - en jämförelse av florans kolonisation av plöjningar och sandblottor på Revingefältet utanför Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Erik Borgström; [2023]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The conservation value of sandy habitats for a flora and fauna adapted to open, light, dry, warm, and often nutrient-poor conditions, is well recognized. Today this environment is threatened by lack of disturbance, fragmentation and exploitation, acidification and increased levels of nitrogen and phosphorus. LÄS MER

 5. 5. Designing a Novel RPL Objective Function & Testing RPL Objective Functions Performance

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Khalil Mardini; Emad Abdulsamad; [2023]
  Nyckelord :Routing protocol for low-power and lossy networks RPL ; Wireless Sensor Networks WSN ; The Internet of Things IoT ; Objective Function OF ; Low-Power and Lossy Networks LLNs ; Expected Transmission Count ETX ; Min- imum Rank with Hysteresis Objective Function MRHOF ; Packet Delivery Ratio PDR ; Directed Acyclic Graph DODAG ;

  Sammanfattning : The use of Internet of Things systems has increased to meet the need for smart systems in various fields, such as smart homes, intelligent industries, medical systems, agriculture, and the military. IoT networks are expanding daily to include hundreds and thousands of IoT devices, which transmit information through other linked devices to reach the network sink or gateway. LÄS MER