Sökning: "Min Josephson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Min Josephson.

 1. 1. Grön upphandling: FN, WTO och EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hannes Josephson; [2010]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sustainable or green procurement has grown as one policy instrument among others to affect the environment in a positive way. Sustainable procurement is a complex instrument - many interests must be balanced in order for it to be effective in an economic way. LÄS MER

 2. 2. Joker och forumspelspedagog : yrkestillvaro i variation

  Magister-uppsats,

  Författare :Agneta Josephson; [2010]
  Nyckelord :Theatre of the Oppressed; Joker; Forum Theatre; Forum play pedagogue; Practical Knowledge; Discrimination; Antioppressive Pedagogy; Drama pedagogue; Essay; Reflection; Phenomenology; Language constructions; Forumteater; Forumspel; Joker; Normer; Normkritik; Normkritisk pedagogik; Makt; Praktisk kunskap; Dramapedagogik; Dramapedagog; Fenomenologi; Tankestil; Teater för förtryckta; Diskriminering; Breyta; Essä; Reflektion; Språkliga konstruktioner;

  Sammanfattning : By means of text creation I approach, reflect upon and try a number of aspects of my own professional existence as a joker in forum theatre and as a forum play pedagogue.This essay is structured like the days of a week and it specifically relates three problematic situations: first, a Monday containing a case of discrimination during the performance, then, a glimpse from a Wednesday when I failed to use the time with enough consideration of our common work and, finally, a Thursday when I was professionally questioned. LÄS MER

 3. 3. Konnektion bortom satsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Mellén; [2008]
  Nyckelord :textanalys; konnektion; propositionsmängd;

  Sammanfattning : Med konnektion avses de upprättade sambanden mellan en texts propositioner. Propositioner är yttranden som säger något om världen (jfr. Allwood, Andersson & Dahl 1977:20). Propositioner likställs ofta med satser, varför begreppet konnektion normalt avser satskonnektion. LÄS MER

 4. 4. −−− Paus. Det är paus. Det blir paus. : Om tystnadens kommunikativa funktion i två svenska teaterpjäser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Felicia Thorell; [2004]
  Nyckelord :metafor; pragmatik; sociolingvistik; anti-essentialism; Jaworski; Lakoff; Johnson; Janicki; Staffan Valdemar Holm; Erland Josephson; Tannen; Saville-Troike; Strindberg; Leka med elden; tystnad;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka tystnadens kommunikativa funktion i två svenska teaterpjäser, Leka med elden av August Strindberg och En talande tystnad av Erland Josephson. I min metod använder jag mig av en anti-essentialistisk hållning och intresserar mig i första hand för tystnadens funktion. LÄS MER