Sökning: "Min syn på svenskämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Min syn på svenskämnet.

 1. 1. Fysisk aktivitets påverkan på elevers lärande och klassrumsklimat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Jönsson; [2018]
  Nyckelord :aerob träning; fysisk aktivitet; klassrumsklimat; kognitiv utveckling; koncentration; lärande; SO-ämnena; stress;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de största folkhälsoproblemen i detta århundrade och svenska barn blir mer stillasittande. Med hjälp av fysisk aktivitet kan barnen få en bättre hälsa samtidigt som det gynnar deras kognitiva utveckling. LÄS MER

 2. 2. Att välja rätt är inte lätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Louise Pålsson; [2018]
  Nyckelord :skönlitteratur; litteratururval; litteraturundervisning; literacy; läsning; Svenska 1; Svenska 2; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med och utgångspunkten för denna uppsats var att undersöka gymnasielärares resonemang om urval av skönlitteratur till undervisningen i Svenska 1 och Svenska 2. De två frågeställningar som undersöktes och besvarades handlar dels om vilka didaktiska överväganden som lärare gör i samband med litteratururvalet, dels om hur lärarna uppfattar de delar av svenskämnets styrdokument som rör läsning och arbete med skönlitteratur. LÄS MER

 3. 3. -”Va´ saru, saru?” : En kvalitativ undersökning om lärares attityder till talspråket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Annie Wixe; [2017]
  Nyckelord :spoken language; language attitudes; talspråk; språkattityder;

  Sammanfattning : The aim of my thesis is to map out the attitudes and opinions of professional and future teachers in relation to the spoken language. The study has been conducted through an initial survey that was followed up by four in-depth interviews, two with professional teachers and two with prospective teachers. LÄS MER

 4. 4. Så orättvist! : En kvalitativ studie av lärares syn på de nationellaproven i svenska som andraspråk.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jorie Storm; [2016]
  Nyckelord :nationella proven; svenska som andraspråk; bedömning; likvärdig bedömning; läroplansteori; standardiserade test;

  Sammanfattning : Det svenska samhället är idag mångkulturellt och består inte av en homogen grupp individer.Svensk skola har dessutom i uppdrag att vara likvärdig och till för alla, varför nationella provgenomföres för att säkerställa likvärdighet men också för att se om den svenska skolafungerar. LÄS MER

 5. 5. Svenskämnet : Konceptioner och arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetEstetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Anna Nilsson; [2010]
  Nyckelord :arbetssätt; svenska; undervisning; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om hur lärare i årskurs nio arbetar med svenskämnet. Då kursplanen är ganska öppen och inte ger några direktiv om hur undervisningen bör gå till kan det vara svårt att få en enhetlig bild av svenskämnet. LÄS MER