Sökning: "Mina Hana Ashmoni"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mina Hana Ashmoni.

  1. 1. Engelskundervisningen på lågstadiet förr och nu : En kvalitativ studie om tre lågstadielärares syn på engelskundervisningens förändring

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Mina Hana Ashmoni; Emma Gustafsson; [2022]
    Nyckelord :Extramural English; förändringar i engelskundervisning på lågstadiet; Lpo 94; Lgr 11; tidig språkstart; digitalisering; lärarroll;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att upptäcka hur engelskundervisningen på lågstadiet i Sverige har förändrats enligt tre lärare som har arbetat i grundskolan sedan 16–20 år tillbaka. För att kunna genomföra detta samlades data in genom semistrukturerade intervjuer och kvalitativa textanalyser. LÄS MER