Sökning: "Minela Osmanagic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Minela Osmanagic.

  1. 1. Långsiktig relation eller romantisk kollision? : En undersökning av kommunikationens och andra faktorers betydelse för hållbara parrelationer

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Minela Osmanagic; [2013]
    Nyckelord :relationship; communication; relation; kommunikation;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att få en fördjupad förståelse för vilka faktorer som kan innebära huruvida en relation kommer hålla eller inte. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Urvalet bestod av sex personer, tre män och tre kvinnor. LÄS MER