Sökning: "Mineralisering störningar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mineralisering störningar.

  1. 1. Hur odlare genom odlingsåtgärder kan påverka mikrolivet i jorden : en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Maria Olsson; [2018]
    Nyckelord :mikroorganismer; mikrober; bakterier; svampar; gynna; nytta; odling; marktäckning; plöjning; organiskt material;

    Sammanfattning : Jordens mikroliv har visat sig vara känsligt för de störningar som människan orsakar vid brukning av jorden. Ett rikt mikroliv är viktigt för jordens funktionalitet och antalet mikroorganismer kan ses som en indikator för jordens hälsa och kvalitet. LÄS MER