Sökning: "Minna Niva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Minna Niva.

  1. 1. Hur står det till med tron? : En kvalitativ undersökning om gudsbilder hos anställda i Svenska kyrkan.

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Minna Maksimov; [2013]
    Nyckelord :gudsbild; präst; pedagog; diakon; svenska kyrkan; bekännelseskrifterna;

    Sammanfattning : Jag har i denna uppsats undersökt hur anställda inom Svenska kyrkans gudsbilder står i förhållande till de gudsbilder som går att utläsa i Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt i Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Detta har jag gjort genom kvalitativa intervjuer med en intervjumetod baserad på och inspirerad av Jan Trost. LÄS MER