Sökning: "Minneslek"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Minneslek.

 1. 1. TRÄNINGSMÄNGDENS BETYDELSE VID DATORSTÖDD ARBETSMINNESTRÄNING FÖR NIO- TILL TRETTONÅRIGA BARN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joel Eriksson; Anna Fladvad; [2011]
  Nyckelord :arbetsminne dator träningsmängd;

  Sammanfattning : Låg arbetsminneskapacitet hos barn medför ofta svårigheter med attlära sig läsa, skriva, räkna och problemlösa. Barnen kan ävenuppfattas som disträa och glömska. Datorstödd arbetsminnesträninghar visats förbättra prestationer dels på programspecifika ochgeneraliserade arbetsminnestester samt tros påverka beteende. LÄS MER

 2. 2. Att träna arbetsminne - en specialpedagogisk fråga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Seger; [2009]
  Nyckelord :arbetsminne; RoboMemo; Minneslek;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka om pedagoger i grundskolan har möjliggjort för elever att intensivträna arbetsminnet samt hur pedagogers erfarenheter och tankar kring arbetsminne ser ut. Undersökningen har genomförts i två steg. LÄS MER

 3. 3. Arbetsminnesträning och specialpedagogiskt stöd - en studie om elever med rörelsehinder

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Stefan Krusevall; [2009]
  Nyckelord :arbetsminne; inkludering; koncentration; ryggmärgsbråck; rörelsehinder; stödinsatser; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Huvudsyftet var att genom en fallstudie utvärdera om träningsprogrammet, Minneslek Senior, är ett användbart pedagogiskt verktyg, för att förbättra elevers förutsättningar för inlärning. Vidare var syftet att undersöka de stödinsatser som ges till elever, med rörelsehinder, i en inkluderande grundskoleverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Arbetsminne och arbetsminnesträning- ur ett klasslärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Catherina Harder; Nina Ericsson; [2008]
  Nyckelord :Arbetsminne; Arbetsminnesträning; Koncentration; Minneslek; RoboMemo; Uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en bild av vad klassläraren känner till och deras inställning tillbegreppet arbetsminne och arbetsminnesträning. Undersökningen avsåg också attundersöka om arbetsminnesträning bidragit till ökad kunskap och om det påverkatklasslärarens förhållningssätt och arbetsformer i klassrummet. LÄS MER