Sökning: "Minnestest"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Minnestest.

 1. 1. Självadministrerad intervju och fri återgivning som metoder för att underlätta framplockning veckan efter en vittnessituation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Patrik Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Key words: Self-administered interview; SAI; free recall.; Självadministrerad intervju; SAI; fri återgivning.;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur användandet av Självadministrerad intervju (SAI) samt skriftlig fri återgivning (FÅ), omedelbart efter att en individ bevittnat ett bilinbrott, påverkar dennes förmåga till framplockning av en korrekt minnebild vid en veckas retentionsintervall. Detta undersöktes genom att 61 försöksdeltagare fördelat på tre försöksgrupper såg en film och omedelbart därefter genomförde en grupp SAI, en annan grupp FÅ och den tredje gruppen genomförde inte någon åtgärd (kontroll). LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg som lärresurs - En nexusanalys av det digitala ordinlärningsverktyget Quizlet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hugo Wigbrand; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitalt verktyg; Historisk kropp; Interaktionsordning; Medierad diskursanalys; Nexusanalys; Ordinlärning; Situationens diskurser;

  Sammanfattning : I förevarande studie analyseras ett ordinlärningsexperiment i årskurs 7 med syftet att undersöka det digitala verktyget Quizlets potential för elever att lära sig spanska ord. Två likartade klasser fick använda sig av två olika ordinlärningsmetoder, digitalt via Quizlet respektive analogt med penna och papper. LÄS MER

 3. 3. Arbetsminnets påverkan på matematikutvecklingen -  Bristande och begränsade minnesfunktioner, hur de synliggörs och assisteras

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Gabriella Idril; [2019]
  Nyckelord :arbetsminnestest; kartläggning; matematik; minnesfunktioner; stödinsatser.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur minnestester används vid kartläggningar i en mindre svensk kommun. Frågeställningarna som låg till grund för studien var: Vilka olika minnestester används i den aktuella kommunen? Vilket syfte framkom till varför just dessa tester används? Hur kan bristande eller begränsat arbetsminne synliggöras och assisteras i den aktuella kommunen, utifrån empiriinsamling och relevant forskning? Empiriinsamlingen har skett genom intervjuer av speciallärare, specialpedagoger och skolpsykolog om minnestest i samband med kartläggningar och efterföljande stödinsatser. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur stress och sömn påverkar det episodiska minnet och arbetsminnet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lejla Setkic; Asma Artan; [2019]
  Nyckelord :Stress; Sleep; working memory; episodic memory; Stress; sömn; arbetsminne; episodiska minnet;

  Sammanfattning : Många människor upplever stress och sömnsvårigheter till en viss grad vilket ger underlag för frågan: Hur påverkar dessa aspekter minnesfunktionerna? Studiens syfte handlar om att få en bredare förståelse för hur stress och sömn påverkar det episodiska minnet samt arbetsminnet. Studiens hypotes var att det episodiska minnet kommer att påverkas mer än arbetsminnet av stress och sömn. LÄS MER

 5. 5. Mönsterseparation och mönsterkomplettering av sociala stimuli

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pierre Klintefors; Sofia Flemark; [2018]
  Nyckelord :minne; mönsterseparation; mönsterkomplettering; övergeneralisering; blick; sociala stimuli; BPS-O; depression; BDI; social ångest; SAQ-A30; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vårt långtidsminne har en avgörande roll i våra liv. Det ligger till grund för vår uppfattning av det som har hänt, det som händer just nu och det som kommer hända i framtiden. LÄS MER