Sökning: "Minoritetsreligioner"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Minoritetsreligioner.

 1. 1. Minoritetsreligioners roll i den svenska skolan : En kvalitativ studie om nio lärares syn på Mellanösterns minoritetsreligioner i gymnasieskolans religionsundervisning

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Ardewan Sokawi; [2022]
  Nyckelord :Minority religions; religious education; curriculum and intercultural education.; Minoritetsreligioner; religionsundervisning; läroplan och interkulturell undervisning.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how religion teachers in Stockholm work with minority religions in their classes and examine teachers' views on minority religions' place in religious studies and their relation to the school curriculum. The focus of the study is on Middle Eastern minority religions. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskningen om religionsdidaktik och dess etiska innehåll? : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Brännholm; Johan Sellberg; [2020]
  Nyckelord :Religion; sekularisering; mångfald; skola; lärare; religionskunskap; etik; didaktik och läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa tidigare forskning kring ämnet religionsundervisning i Sverige med ett fokus på dess etik samt etiska aspekter. Frågor som ska besvaras i kunskapsöversikten är följande: Hur bör religionslärare förhålla sig till undervisningen i dagens mångkulturella samhälle, hur ser etiken och de etiska aspekterna ut i religionsundervisningen och hur ska läraren bemöta dessa? Kunskapsöversikten utgår från nio vetenskapliga artiklar från tidskriften Nordidactica samt relevanta litteraturstudier och böcker med koppling till ämnet etik och religion. LÄS MER

 3. 3. Ålder vid sexual debut i Rwanda : En kvantitativ studie om sexuellt beteende bland kvinnor i Rwanda

  Kandidat-uppsats, Sociologiska institutionen

  Författare :Mahan Nikpour; Parasto Taffazoli; [2012]
  Nyckelord :age at first sex; high risk sexual behavior pre-marital sex; education; religion; region; urbanisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie ämnar till att bredda kunskap kring sexual debut i Rwanda, där forskning i en afrikansk kontext kopplar tidig ålder vid sexual debut samt föräktenskapligt sex till ett riskfyllt sexuellt beteende. Eftersom att risken för ökat antal sex partners samt oskyddat sex stiger, vilket kan leda till oönskade effekter så som sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. LÄS MER

 4. 4. Jude eller same, i religionsundervisningen. Då får ni inte vara med?!

  Kandidat-uppsats, Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emelie Göransson; [2011]
  Nyckelord :judar; judendom; samer; samiskreligion; skolverket; läroböcker; minoritetsreligioner.;

  Sammanfattning : Uppsatsen ”Jude eller same, i religionsundervisningen, då får ni inte vara med?!” utgår från de nationella minoriteterna i Sverige och hur de framställs i läroböckerna för eleverna som läser religionskunskap A på gymnasiet. Uppsatsen är gjord med en jämförande litteraturstudie bland fem religionskunskapsböcker för gymnasiet. LÄS MER