Sökning: "Minoritetsspråk i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Minoritetsspråk i sverige.

 1. 1. Språk som mänsklig rättighet - minoritetsspråkens plats i den nationella politiken : En jämförande studie mellan Sverige och Frankrike.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Linguistic human rights; Mänskliga rättigheter; språkpolitik; EU; minoritetsspråk; Sverige; Frankrike;

  Sammanfattning : This text compares the language policies of Sweden and France with the aim to see how these two countries define and treat their minority languages. Two indicators of language rights were developed by using “Linguistic human rights” (Skutnabb-Kangas, Phillipson & Rannut 1995:1–22) as a starting point. LÄS MER

 2. 2. Uppdrag: Nationella minoriteter : Bibliotekarier på fyra folkbibliotek i södra Sverige berättar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefin Jansson; [2021]
  Nyckelord :folkbibliotek; bibliotek; nationella minoriteter; nationella minoritetsspråk; bibliotek och samhälle; minoritet;

  Sammanfattning : The study examines the recountings of the work of five librarians at four public libraries in smaller municipalities in southern Sweden with their assignment of national minorities. Reports have shown that there are shortcomings in many libraries with regard to the fulfillment of goals described in the Library Act’s writing about national minorities. LÄS MER

 3. 3. Undervisning om nationella minoriteter i skolan : Undervisning om nationella minoriteter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tanja Mattila; [2020]
  Nyckelord :skolans uppdrag; nationella minoriteter; minoritetsspråk; revitalisering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att ta reda på hur några lärare i norra Sverige ser på sitt uppdrag att undervisa om de fem nationella minoriteterna, hur de arbetar mot läroplanens mål och vilka utmaningar och möjligheter de möter i sin undervisning. I min studie har jag använt en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 4. 4. Sveriges nationella minoriteter – föremål för tystnadens kultur? En kritisk kvalitativ innehållsanalys av styrdokument för lärarutbildning och grundskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kajsa Jonsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Undervisning; lärarutbildning; kursplaner; läroplanen; nationella minoriteter; minoritetsspråk och urbefolkning;

  Sammanfattning : År 2000 ratificerade Sverige två avtal från Europarådet som innebar ett erkännande av Sverigesfem nationella minoriteter, samt ett stärkt skydd för grupperna. Avtalen resulterade även i attlärare i årskurs 4–6 blev skyldiga att undervisa om de nationella minoriteterna och minoritetsspråkeninom de fyra ämnena svenska, religionskunskap, historia och samhällskunskap. LÄS MER

 5. 5. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER