Sökning: "Mintzbergs konfigurationer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mintzbergs konfigurationer.

  1. 1. Outsourcing sett som en organisationsförändring med utgångspunkt från Mintzbergs konfigurationer med fokusering på ledarskap och medarbetare

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karin Särnstrand; [2004]
    Nyckelord :outsourcing; Mintzberg; organisationsförändring; ledarskap; medarbetare; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Då allt fler företag väljer att outsourca finner vi det intressant att utifrån Mintzbergs fem konfigurationer se outsourcing som en organisationsförändring och belysa de problem som kan uppkomma. Vi harvalt att fokusera på, hur förändringen påverkar ledarskapet samt medarbetaren. LÄS MER