Sökning: "Miranda Isaksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miranda Isaksson.

  1. 1. Inläggning av PICC-line i två vårdmiljöer : En observationsstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Miranda Isaksson; Linn Larsson Ingwall; [2017]
    Nyckelord :PICC-line; home care; palliative care; autonomy; PICC-line; hemsjukvård; palliativ vård; autonomi;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Medelåldern i Sverige ökar, och så även behovet av avancerad hemsjukvård då många är sjuka eller svårt sjuka sista tiden i livet. Tillgång till avancerad hemsjukvård kommer främja palliativa patienters rätt till autonomi, varför en ständig utveckling är nödvändig. LÄS MER