Sökning: "Miriam Bohm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miriam Bohm.

  1. 1. ” Men om jag får välja så leker jag hellre” – En kvalitativ studie om pedagogers roll i barns lek

    C-uppsats,

    Författare :Kristina Hagman; Miriam Bohm; [2011]
    Nyckelord :lek; lek och lärande; pedagogers roll i lek; pedag;

    Sammanfattning : Vi har genomfört en kvalitativ studie där vårt syfte är att lyfta fram vikten av lek i förskolan för att sporra barnskunskapande och utveckling. Vårt syfte är även att urskilja olika roller man som pedagog kan använda sig utav isitt deltagande i barns lek för att sporra barns kunskapande och utveckling. LÄS MER