Sökning: "Miriam Harivandy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miriam Harivandy.

  1. 1. Hedersrelaterat våld - Hur kan hedersrelaterat våld förklaras, och hur används begreppet i svensk media?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Sarah Fischer; Miriam Harivandy; [2010]
    Nyckelord :Diskurs; hedersrelaterat våld; kultur; media; patriarkal familjestruktur; religion; skam; socialkonstruktivism; tematiserad innehållsanalys;

    Sammanfattning : The purpose of this study has been to explore definitions of violence performed in the name of honor, and the conditions under which the phenomenon occurs and is upheld. Furthermore, the study aimed at exploring how the Swedish expression for violence in the name of honor, “hedersrelaterat våld”, is used within the Swedish media. LÄS MER