Sökning: "Miriam Ipsen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Miriam Ipsen.

 1. 1. Social Media Communication during a Corporate Brand Crisis: The Case of Findus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miriam Ipsen; Malin Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Social media; Crisis Management; Corporate Branding; Reputation and Reputational Corporate Brand Crisis; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of the research is to explore how social media can be used in order to handle a corporate brand crisis and to analyze how consumers respond to and reason regarding crisis communication in social media. The study is conducted with a qualitative case study approach. LÄS MER

 2. 2. Förtroendeskapande online - en kvalitativ studie ur den kvinnliga konsumentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Miriam Ipsen; Malin Jönsson; Emilia Waldenskiöld; [2012]
  Nyckelord :E-handel; e-förtroende; e-lojalitet; konsumentperspektiv; B2C; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka konsumenters resonemang kring köp på internet för att öka förståelsen för vad som är viktigt för att dessa ska känna förtroende för en webbutik. En kvalitativ studie har genomförts utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Ansatsen är deduktiv med induktiva inslag. LÄS MER