Sökning: "Mirja Alexandersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mirja Alexandersson.

 1. 1. "Det är ingen dans på rosor men ändå ett bra jobb" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare inom socialtjänsten upplever den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linda Örnborg; Mirja Alexandersson; [2017]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; stress; coping strategy; social support; client; Psykosocial arbetsmiljö; stress; copingstrategi; socialt stöd; klient;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats var att, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, ta reda på hur socialsekreterare inom socialtjänsten upplever den psykosociala arbetsmiljön. Vi ville undersöka hur socialsekreterare fann glädje i sitt arbete och vilka utmaningar socialsekreterarna upplever i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : En studie om hur fritidshemmet skapar rörelseglädje och kompletterar skolan i den dagliga fysiska aktiviteten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Mirja Eriksson; Roland Alexandersson; [2015]
  Nyckelord :Informellt lärande; lek; motorisk utveckling; utomhus;

  Sammanfattning : Barns fysiska aktivitet har minskat över flera decennier och fler än hälften av alla elever som börjar första klass ligger efter motoriskt i jämförelse med de förväntade färdigheterna. Forskning visar på att barn med en god motorik i större utsträckning uppnår goda resultat i skolan samt att det ökar deras självkänsla. LÄS MER