Sökning: "Mirja Vinter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mirja Vinter.

  1. 1. Förskollärare. Hur läser ni för barnen? : En intervjustudie med fem förskollärare om hur de upplever sig själva som högläsare

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Mirja Vinter; Martina Jans; [2020]
    Nyckelord :Förskola; högläsning; barn; förskollärare; intervju; böcker; litteracitet; samtal; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om högläsning genom att diskutera hur fem förskollärare uppfattar sin roll som högläsare och hur de upplever att deras agerande påverkar barnens upplevelse av boken och lässtunden. De tre frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är: hur resonerar förskolläraren över sitt eget agerande vid högläsningsaktiviteter, hur beskriver förskolläraren syftet med högläsning på förskolan och hur sker urvalet av böcker till en högläsningssituation på förskolan? Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där fem intervjuer med förskollärare utförts för att få en förståelse för hur dessa förskollärare tänker, uppfattar och upplever sin roll som högläsare. LÄS MER