Sökning: "Mirjam Öhman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mirjam Öhman.

  1. 1. Makroalger och deras användning som livsmedel och livsmedelstillsatser

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

    Författare :Mirjam Öhman; [2014]
    Nyckelord :makroalger; tång; livsmedel; livsmedelstillsatser;

    Sammanfattning : Makroalger är ett annat ord för tång. Tång som livsmedel har traditionellt sett an-vänts i kustområden på flera platser i världen. I asiatiska länder har den använts länge och det är fortfarande där den används allra mest. LÄS MER