Sökning: "Mirjam Fernholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mirjam Fernholm.

  1. 1. Powerful knowledge i etikundervisning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Mirjam Fernholm; [2022-02-11]
    Nyckelord :Powerful knowledge; etisk kompetens; etikundervisning; transformation; etisk mångdimensionell kompetens;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken powerful knowledge som åtta intervjuade lärare på mellanstadiet framhåller som avgörande för att eleverna ska utveckla en etisk kompetens. Studien ingår i det pågående forskningsprojektet EthiCoII, som avser svara på hur en framgångsrik etikundervisning i skolan kan se ut. LÄS MER