Sökning: "Mirsada"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Mirsada.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på elevers språkinlärning i årskurs 4-6 : En empirisk studie om lärarens syn på digitala verktygens användning i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mirsada Causevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; digital tools; 4-6 English teachers; digital skills; virtual world; Digitalisering; digitala verktyg; 4–6 engelsklärare; digital kompetens; virtuell värld;

  Sammanfattning : Dagens globaliserade samhälle är sammankopplat bl.a. via den digitala tekniken, vilket bidrar till utvecklingen av individens språk och kommunikationsförmåga. Dagens barn utvecklar sitt engelska språk och digitala kompetenser i skolan men även utanför genom interaktion via sociala medier och spelifiering. LÄS MER

 2. 2. Klassrumsmiljöns och arbetsmetodernas påverkan på elevers muntliga förmåga : En empirisk undersökning utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mirsada Causevic; Desirée Salomonsson; [2020]
  Nyckelord :Language; oral ability; communicative approaches; working methods; classroom environment; relationships; motivation; Språk; muntlig förmåga; kommunikativa förhållningssätt; arbetsmetoder; klassrumsmiljö; relationer; motivation;

  Sammanfattning : Kommunikation kan ske via tal, skrift eller kroppsspråk. Elever kommunicerar dagligen både hemma och i skolan. Syftet med studien är att undersöka vad som kan påverka elevers muntliga förmåga, där studien är avgränsad till kommunikativa förhållningssätt, arbetsmetoder och klassrumsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Lärplattan i fokus - En studie om hur barn samspelar när de använder lärplattan på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mirsada Tahiri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden för föreliggande studie är att samhället håller på att utvecklas ständigt efter att bli ännu mer digitaliserat därför väcktes intresse för lärplattornas funktion på förskolorna hos mig. Syftet med uppsatsen är att lyfta fram hur barn samspelar runt lärplattan i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Behov av stöd till den cancerdrabbades partner : Den gemensamma vägen genom sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mirsada Kovacevic; [2016]
  Nyckelord :Neoplasms; spouses; support; Cancer; make maka; partner; stöd;

  Sammanfattning : Att få en cancerdiagnos påverkar inte bara den cancerdrabbade personen utan även partnern. Det kan leda till stora förändringar i vardagen både psykosociala och praktiska för både partner och den cancerdrabbade personen. Partners behov kan märkas med hjälp av personcentrerad vård i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Antalsuppfattning i förskoleklassen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Rebecca Mirsada Johansson Hodzic; [2014]
  Nyckelord :Antalsuppfattning; Förskoleklass; lärare;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur förskollärare arbetar med antalsuppfattning i förskoleklass och vad de utgår ifrån för material i detta arbete då deras läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011) inte har med något om antalsuppfattning. Förskoleklass är övergången mellan förskola och skola från hösten då eleven fyller sex år. LÄS MER