Sökning: "Mirsada"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Mirsada.

 1. 1. Lärplattan i fokus - En studie om hur barn samspelar när de använder lärplattan på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mirsada Tahiri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden för föreliggande studie är att samhället håller på att utvecklas ständigt efter att bli ännu mer digitaliserat därför väcktes intresse för lärplattornas funktion på förskolorna hos mig. Syftet med uppsatsen är att lyfta fram hur barn samspelar runt lärplattan i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Behov av stöd till den cancerdrabbades partner : Den gemensamma vägen genom sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mirsada Kovacevic; [2016]
  Nyckelord :Neoplasms; spouses; support; Cancer; make maka; partner; stöd;

  Sammanfattning : Att få en cancerdiagnos påverkar inte bara den cancerdrabbade personen utan även partnern. Det kan leda till stora förändringar i vardagen både psykosociala och praktiska för både partner och den cancerdrabbade personen. Partners behov kan märkas med hjälp av personcentrerad vård i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Språkstimulering i en mångkulturell förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lejla Mustajbasic; Mirsada Sokolovic; [2014]
  Nyckelord :språk; språkstimulerande arbetssätt; flerspråkighet; interkulturellt förhållningssätt; andraspråk; ämnesintegrerat;

  Sammanfattning : Flerspråkiga barn i en förskolegrupp kan vara stor utmaning för lärare vars uppdrag bland annat är att stödja och stimulera barnets språkutveckling i det svenska språket. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar med flerspråkiga barn i dagens förskola för att stimulera deras inlärning och språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Antalsuppfattning i förskoleklassen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Rebecca Mirsada Johansson Hodzic; [2014]
  Nyckelord :Antalsuppfattning; Förskoleklass; lärare;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur förskollärare arbetar med antalsuppfattning i förskoleklass och vad de utgår ifrån för material i detta arbete då deras läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011) inte har med något om antalsuppfattning. Förskoleklass är övergången mellan förskola och skola från hösten då eleven fyller sex år. LÄS MER

 5. 5. Reaktioner på en organisationsförändring : En kvalitativ studie om chefernas upplevelse av förändring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Viktoria Zezovska; Mirsada Rizvanovic; [2012]
  Nyckelord :Organizational change; participation; communication; leader s role in change management; exit; voice and loyalty; SOC; Organisationsförändring; delaktighet; kommunikation; ledarens roll i förändringsarbete; exit; voice och loyalty; KASAM;

  Sammanfattning : Vi har kommit fram till att chefernas reaktioner inte beror på omorganisationen i sig utan hur förändringsprocessen har gått till. Deras reaktioner speglar ett motstånd mot sättet som förändringsprocessen har genomförts på. Det är personerna i organisationen och inte organisationsformen som är det viktiga för cheferna. LÄS MER