Sökning: "Mirzai Alijan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mirzai Alijan.

  1. 1. Bemötande av patienter med psykisk ohälsa i primärvården : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

    Författare :Mirzai Alijan; Ismail Bayan; [2021]
    Nyckelord :Psykisk ohälsa; bemötande; primärvård; patientupplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa nämns som en global folksjukdom som under senaste tiden har ökat bland befolkningen speciellt efter utbrott av COVID- 19 pandemin. Personer med psykisk ohälsa vänder sig främst till primärvården som först kommer i kontakt med en sjuksköterska. LÄS MER