Sökning: "Misha Erazo Karlborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Misha Erazo Karlborg.

  1. 1. Generation Zs syn på och attityd till hållbarhetsredovisningen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Misha Erazo Karlborg; [2020]
    Nyckelord :Sustainability Report; Generation Z; Attitudes; Fast fashion; 3-C principle; Hållbarhetsredovisning; Generation Z; Attityder; Fast fashion; 3-C principen;

    Sammanfattning : Hållbarhetsredovisningen kan ses som ett kommunikationsverktyg för företag gentemot sinaintressenter. Då konsumenter generellt sett är företagens primära inkomstkälla blir det därmed en viktig intressent för företaget. LÄS MER