Sökning: "Misja Holst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Misja Holst.

  1. 1. En korrelationsstudie om stress : Är fysisk aktivitet och sömn effektiva medel för att reducera stress?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

    Författare :Louise Wäppling; Misja Holst; [2019]
    Nyckelord :PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sleep; Physical activity; Students; PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sömn; Fysisk aktivitet; Studenter;

    Sammanfattning : Stress kan idag ses som ett av det moderna västerländska samhällets största folkhälsoproblem, där risken för att utveckla stressinducerade sjukdomar är hög. Forskning har funnit bevis på att fysisk aktivitet och sömn kan reducera stress, huruvida är det få studier som har kombinerat dessa två variabler för att undersöka högskole-och universitetsstudenters stressnivåer. LÄS MER