Sökning: "Miss Rydqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miss Rydqvist.

  1. 1. ÄR KRÄNKNINGAR, HOT OCH VÅLD VARDAG FÖR LÄRARE? : Ett arbete om kränkningar, hot och våld samt elevers uppförande och bemötande mot lärare i högstadiet

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Magnus Rydqvist; [2019]
    Nyckelord :Violations; Threats; Violence. Survey; Public Health; Requirements Control Support Model; Teacher; School; Enkätstudie; Folkhälsa; Hot; Krav-kontroll-stödmodellen; Kränkningar; Lärare; Skola; Våld;

    Sammanfattning : Alla människor vill gå till arbetet utan att känna oro och ängslan samt kunna gå hem från arbetet med en positiv känsla i kroppen. Vissa människor går till arbetet med en klump i magen och kommer hem med minnen om en skrämmande och hotfull situation som uppstod under dagen. LÄS MER