Sökning: "Missbruksbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Missbruksbehandling.

 1. 1. Kvinnors uppfattning av svensk missbruksvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Lindelund; Johanna Wikström; [2021]
  Nyckelord :Kvinna; Genus; Kön; Missbruk; Beroende; Missbruksbehandling; Missbruksvård;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie vars syfte och tillhörande tre frågeställningar varit att undersöka på vilket sätt kvinnor har upplevt den missbruksvård de blivit erbjudna av socialtjänsten under tiden de varit i ett aktivt missbruk. I tre intervjuer som såväl tidigare forskning framkom att kvinnliga missbrukare allt för ofta kan ses som dubbelt förtryckta. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av Förstärkt CRA : En kvalitativ studie om en missbruksbehandling med bristfällig evidens

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabrielle Brodin; Angelica Näslund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Covid-19 inverkan på missbruk, personer med missbruksproblematik och missbruksvården : En kvalitativ intervjustudie med missbruksbehandlare.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Elvis Jansson; Sara Söderström; [2021]
  Nyckelord :Substance use disorder; Covid-19; Social cognitive theory; Substance abuse treatment; missbruk; Covid-19; sociokognitiv teori; missbruksbehandling;

  Sammanfattning : Det finns flera kopplingar mellan försämrad hälsa och missbruk åt båda hållen. Personer med missbruksproblematik är en särskilt utsatt grupp på flera sätt för Covid-19. Hur pandemin påverkat dessa människor i Sverige är en lucka som behöver fyllas. LÄS MER

 4. 4. Eftervård är nyckeln till en bevarad nykterhet/drogfrihet : Professionellas syn på eftervård som en del av missbruksbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Miriam Karlsson; My Sackenreuther; [2021]
  Nyckelord :Alkohol; narkotika; beroende; återfall;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad professionella inom missbruksvårdens olika verksamheter hade för erfarenheter av eftervård, vilka faktorer som var viktiga för att en person skulle kunna upprätthålla nykterhet/drogfrihet och hur samarbetet med relevanta aktörer såg ut. Den metodologiska utgångspunkten i denna uppsats var en kvalitativ ansats med hermeneutisk inriktning och empirin samlades in genom sju semistrukturerade intervjuer med nio relevanta professionella. LÄS MER

 5. 5. ”Som en käftsmäll med Gud” : En kvalitativ studie om hur unga norrländska vuxna upplever religion i tolvstegsmetoden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ilona-Sisko Nilimaa; Moalius Annica; [2020]
  Nyckelord :AA; Anonyma alkoholister; Norrland; tolvstegsmetoden; unga vuxna; missbruksbehandling; religion; gudsbild;

  Sammanfattning : Som en käftsmäll med gud – en kvalitativ studie om hur unga norrländska vuxna upplever religion i tolvstegsmetoden är en studie vars empiriska grund vilar på kvalitativa intervjuer med fyra informanter bosatta i Västernorrland, Västerbotten och Jämtlands län. Dessa har samtliga påbörjat en missbruksbehandling med hjälp av tolvstegsmetoden innan de fyllt 30 år. LÄS MER