Sökning: "Missbruksvård"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Missbruksvård.

 1. 1. Stigma, skam och droger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Gahnström; Dante Stolt; [2020]
  Nyckelord :Stigma; Neutraliseringstekniker; Narkotika; Missbruksvård; Cannabis; Droger; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samhällets stigmatisering påverkar drogbrukare i kontakten med vården och i deras personliga relationer. Studien undersöker hur drogbrukare rättfärdigar och motiverar sitt drogbruk i relation till den stigmatiserade bilden från samhället. LÄS MER

 2. 2. Dubbel utsatthet, dubbel bestraffning : ”Förväntningar utifrån den sociala konstruktionen av hur man ska vara och föreställningar om manligt och kvinnligt gör att vi alltid fortsätter att reproducera normen av missbruk någonstans”

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Malmström; Hanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Kvinna; Genus; Missbruk; Socialt arbete; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om på vilket sätt missbruksvård och hjälp till människor i missbruk tillämpas utifrån ett genusperspektiv. Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares medvetenhet kring konstruktionen av det sociala könet och om det påverkar hur de bemöter klienter med missbruksproblematik i sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. “Det hade varit enklare om vi haft samma huvudman.’’ : En kvalitativ intervjustudie om professionellas kunskaper och erfarenheter om samsjuklighet samt hur samverkan går till.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ida Karlsson; Therese Andersson; [2020]
  Nyckelord :Samsjuklighet; samverkan; behandling; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Studies syfte har varit att ta reda på hur yrkesverksamma inom socialtjänsten och missbruksvården förstår och resonerar kring människor som lever med samsjuklighet. Den metodologiska utgångspunkt som studien består av var en hermeneutisk ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Prototyp till substansavvänjningsapplikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Ågstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Missbruk är ett stort problem i dagens samhälle och många människor lider avmissbruksproblematik. Missbruksvård finns tillgänglig i Sverige, men resurserna tillden vården är begränsad och köerna långa. Dessutom existerar ett betydande tabunär det kommer till missbruk. LÄS MER

 5. 5. Det dagliga livet efter behandlingshem för alkohol- och drogmissbruk : Hur hanterar och värderar personer med alkohol- och/eller drogproblematik sina vardagliga aktiviteter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Agnes Linder; Emelie Larsson; [2019]
  Nyckelord :Activity; aftercare; competence; occupational therapy; relapse; values; Aktivitet; arbetsterapi; eftervård; kompetens; värdering; återfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges totala befolkning är 5 % beroende och/eller missbrukar alkohol och droger. Det finns samband mellan människors aktivitetsmönster och missbruk, då missbruket har en inverkan på de dagliga aktiviteterna. Strukturen i vardagen har en betydande roll för alkoholkonsumtion och återfall. LÄS MER