Sökning: "Missilsköld"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Missilsköld.

  1. 1. Missilsköldsavtalet mellan Polen och USA

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Kasper Gieldon; [2014]
    Nyckelord :Missilsköld; Polen; Ryssland; USA; hot; realism; ”Two-level game”; Social Sciences;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det kontroversiella missilköldsavtalet mellan USA och Polen. Avtalet slöts av Bushadministrationen den 20 augusti 2008 och revs sedan upp av Barack Obama den 17 september 2009. Avtalet beskrevs av vissa som ett viktigt skydd för Europas säkerhet gentemot missiler, av andra som en offensiv kapprustning av USA och NATO. LÄS MER