Sökning: "Mist Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mist Magnusson.

  1. 1. Att befinna sig i två verksamheter - En studie om fritidshemslärares upplevelser kring samverkan mellan fritidshem och skola

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Alexandra Bratt; Mist Magnusson; [2020]
    Nyckelord :Samverkan; Fritidshem; Skola; kompletterande uppdrag; yrkesroll;

    Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i sex fritidshemslärares upplevelser kring hur samarbetet fungerar mellan skola och fritidshem. Syftet med studien är att öka kunskapen och förmedla i vilken omfattning samverkan sker och vad som anses vara en bra respektive en mindre bra samverkan mellan yrkesprofessionerna. LÄS MER