Sökning: "Mitra Korat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mitra Korat.

  1. 1. Relationen mellan röntgensjuksköterskan och patient med invandrar bakgrund

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Mahnaz Shaghagh; Mitra Korat; Zahra Faraz; [2012-05-22]
    Nyckelord :kulturmöte; invandrare; sjukvården; kommunikation; det verbala och det icke-verbala språket; transkulturell vård; patientbemötande; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Nuförtiden har det blivit allt vanligare att möta patienter med invandrarbakgrund inom vården. Studiens frågeställningar berör en rad frågor som handlar om vårdpersonalens i allmänhet och i synnerhet röntgensjuksköterskans möte med patienter med andra kulturella bakgrunder. LÄS MER