Sökning: "Mittuniversitet sundsvall"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mittuniversitet sundsvall.

 1. 1. Smarta nivåmätningar av dagvatten i realtid : Med en ny metod baserad på Time-of-Flight LiDAR sensorn VL53L1X

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Marcelo Burgos; [2022]
  Nyckelord :Turbidity concentration; LiDAR; Accuracy; Error; SNR; SPAD; VCSEL; Waterlevel measurement; ToF; Grumlighetskoncentration; LiDAR; Mätnoggrannhet; Mätfel; SNR; SPAD; VCSEL; Vattennivåmätning; ToF;

  Sammanfattning : Dagvatten transporteras via dagvattenbrunnar in i ledningsnät och bort från betongytor. Problem uppstår då dessa sätter igen vilket leder till att vägar och bostäder kan översvämmas. Detta medför ett behov att övervaka när dagvattenbrunnarna sätter igen. LÄS MER

 2. 2. Beteendevetare på arbetsmarknaden : - En studie om den upplevda relationen mellan arbete och kompetenser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kristoffer Bäckman; Rikard Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :anställningsbar; arbetsmarknad; bildning; examinering; kompetenser; kunskaper; socialisation; upplevelser av anställning; upplevelser av utbildning; utbildning; validering.;

  Sammanfattning : Arbetet är en intervjustudie med kompletterande dokumentstudie som syftar på att utforska och belysa beteendevetares kompetenser och upplevelse av arbetsmarknaden. Examinerade beteendevetare från Mittuniversitetet Sundsvall/Härnösand, som innehar anställning, intervjuas för att skapa en bild av deras upplevelser av utbildning, kompetenser och arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. ”Paid partnership with….” : En kvalitativ studie om hur unga upplever sponsrade inlägg på Instagram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Smedberg; Britta Fayete; [2017]
  Nyckelord :Influencer marketing; Instagram; reklam; sponsrade inlägg; tvåstegshypotesen; parasociala relationer.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Reklam på sociala medier har länge varit en gråzon och ett flertal profiler har fällts för smygreklam. De unga är de som oftast befinner sig på dessa plattformar och de tycks sakna ett kritiskt förhållningssätt när det gäller konsumtion av information och medier. LÄS MER

 4. 4. Pensiostorm.se : En community med fokus på slutanvändaren

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Camilla Vedin; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idén med att skapa en community för pensionärer föddes under hösten 2005 av dåvarande generaldirektören vid Statens pensionsverk (SPV). Denne kontaktade Mittuniversitetet i Sundsvall för att skapa en lättan-vänd och syftesuppfyllande community för pensionärer. LÄS MER