Sökning: "Moa Åkerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Åkerström.

  1. 1. Diffusa mål och kreativa aktörer : Målstyrning inom Riksteatern

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Moa Thenstedt Åkerström; Carolina Karström; [2012]
    Nyckelord :Målstyrning; organisationskultur; målhierarki; målformulering; Riksteatern;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur organisationen Riksteatern förankrar sina mål i verksamheten och hur dessa implementeras i medarbetarnas vardag. Studien har en kvalitativ ansats och en fallstudie genomfördes på Riksteatern. Ett flertal intervjuer gjordes med nyckelpersoner inom organisationen. LÄS MER