Sökning: "Moa Ahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Ahl.

  1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Moa Therése Viklund; [2019]
    Nyckelord :Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

    Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. LÄS MER