Sökning: "Moa Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Moa Berglund.

 1. 1. GER DEMOKRATI LIKA LIV? En kvantitativ studie om demokrati och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Berglund; [2019-06-25]
  Nyckelord :democracy; gender equality; women rights;

  Sammanfattning : This cross-country time-serie statistical study explores how the level of democracy affects the level of gender equality. Gender equality is defined through three dimensions: political and social gender equality, economical gender equality and gender equality in health. LÄS MER

 2. 2. Att vara ung 18-30 år och leva med långvarig smärta : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Moa Berglund; Josefine Enroth; [2019]
  Nyckelord :Holistic perspective; long - term pain; young; Helhetsperspektiv; långvarig smärta; unga;

  Sammanfattning : Smärta är en subjektiv upplevelse som kan drabba och begränsa individen på olika sätt. Det är viktigt att använda sig av ett helhetsperspektiv, då en bibehållen smärta kan bero på andra faktorer än just de fysiologiska. LÄS MER

 3. 3. Refugees, Migrants or Displaced People? : A framing analysis of EU and UN problem definitions and advocated solutions in the debate on climate change induced displacement

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Berglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder för att förebygga eller lindra postoperativ ileus : -en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Karlsson; Moa Berglund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Patienter som genomgått en operation kan drabbas av komplikationer. Postoperativ ileus kan leda till fördröjd återhämtning, ytterligare komplikationer samt ett ökat obehag för den enskilde patienten. Det leder även till ökade kostnader för samhället och förlängd sjukhusvistelse. LÄS MER

 5. 5. Digital HR : Vilka effekter har digitaliseringen på de anställda och deras relationer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Berglund; Moa Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :E-HR; employees; relations; information; availability; Digital HR; anställda; relationer; information; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: Digital HR är ett system för verksamhetsstyrning där digitala verktyg används för att hantera verksamhetens mänskliga resurser. Tidigare forskning menar att det finns en brist på forskning gällande användande av digital HR ur de anställdas perspektiv och även hur relationerna påverkas. LÄS MER