Sökning: "Moa Bergman Asp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Bergman Asp.

  1. 1. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
    Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER