Sökning: "Moa Carlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Carlström.

  1. 1. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Moa Carlström; Vilija Kuusela; [2021]
    Nyckelord :Cooperation; health promotion; NDDs; school nurse; student; Elev; hälsofrämjande; NPF; samarbete; skolsköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är i behov av stöd då de är extra känsliga för krav och press i skolan. Skolsköterskans primära uppgift är att stärka elevens välbefinnande genom att vara närvarande, lyssna och att vara delaktig i samtal. LÄS MER