Sökning: "Moa Fältman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Fältman.

  1. 1. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
    Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER