Sökning: "Moa Frih"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Frih.

  1. 1. Den välfungerande distanslaborationen : Vad man bör tänka på vid införandet av en laboration på distans

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

    Författare :Moa Frih; [2022]
    Nyckelord :Distance laboration; remote laboration; physics education; teachers; students; Distanslaborationer; fysikundervisning; lärare; studenter;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka potentialen i distanslaborationer. Möjligheten till att laborera på distans kan vara en viktig del av undervisningen då man av olika skäl inte kan vara fysiskt närvarande i en laborationssal. LÄS MER