Sökning: "Moa Hamne Jederlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Hamne Jederlund.

  1. 1. Bryta mot reglerna för att göra sitt jobb? : En kvalitativ vinjettstudie i socialsekreterarens moraliska resonemang och handlande

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Moa Hamne Jederlund; [2018]
    Nyckelord :moral; social worker; Utlänningslagen; Social services; Zygmunt Bauman; Tim May; Simone de Beauvoir; Moral; socialsekreterare; Utlänningslagen; socialtjänsten; Simone de Beauvoir; Tim May; Zygumnt Bauman;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks socialsekreterarens moraliska värderingar och resonemang i en situation där polis kräver henne på sekretessbelagd information om en klient med utvisningsbeslut. Studien är genomförd med en kvalitativ vinjettmetod där 10 respondenter, samtliga yrkesverksamma socialsekreterare, tagit del av ett fiktivt fall och utifrån detta besvarat ett tiotal frågor kring värderingar, dilemman och beslutsfattande. LÄS MER