Sökning: "Moa Löfgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Moa Löfgren.

 1. 1. Överskottsinformation : En analys av SOU 2018:61 och de ändringar som utredningen föreslagit i regleringen av överskottsinformation enligt 27 kap. 23 § RB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Surplus information; secret coercive measures; Överskottsinformation; straffprocessuella tvångsmedel; hemliga tvångsmedel; SOU 2018:61; effektiv brottsbekämpning; personlig integritet; öppna tvångsmedel; rättsdogmatisk metod; postkontroll; 27 kap. 23 a § RB; ds 2003:13; prop. 2004 05:143;

  Sammanfattning : The use of surplus information was previously an unregulated area, but in 2005 a new regulation was introduced that restricts the use such information arising from the use of secret coercive measures. Restrictions of this kind have been subject to discussion over the years and the reasons given for the need of restrictions have varied. LÄS MER

 2. 2. Det kvinnliga odjuret och den manliga skönheten : En semiotisk kvalitativ innehållsanalys om manliga och kvinnliga stereotyper i Disneys två versioner av Skönheten och Odjuret

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriella Löfgren; Moa Tegnér; [2018]
  Nyckelord :Skönheten och Odjuret; Disney; genusperspektiv; semiotik; stereotyp; könsstereotyper; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Människor lever i ett komplext samhälle där individers levnadssätt och stereotypa roller återspeglas i filmer (Mikos, 2014; Wood, 1994). Studien analyserar kritiskt två versioner av The Walt Disney Companys film Skönheten och Odjuret ur ett semiotiskt och genusteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Att vilja vara delaktig

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Lundman; Moa Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Beslutstagande; Kvalitativa studier; Multiprofessionell; Palliativ vård; Sjuksköterska; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ vård sker det många etiska ställningstaganden som kräver beslut. Vårdteamet har olika ansvarsområden i den palliativa vården. Läkaren har huvudansvaret över beslut men för att en god palliativ vård ska kunna bedrivas krävs ett multiprofessionellt samarbete. LÄS MER

 4. 4. Det självförsörjande företagarkollektivet : Om kompetensförsörjning bland glesbygdens småföretag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Moa Löfgren; [2016]
  Nyckelord :Kompetensförsörjning; småföretag; glesbygd; Västerbotten; sociologisk teori; strukturdualitet.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie var syftet att undersöka hur småföretag i Västerbottens glesbygd förhåller sig till att attrahera och behålla den kompetens som behövs i verksamheten. Syftet var även att undersöka förhållandet mellan företagen och glesbygdskontexten. En sociologisk referensram användes därför i analysen. LÄS MER

 5. 5. Betydelse för livskvalitet hos äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Löfgren Böjeryd; Moa Stigenberg; [2015]
  Nyckelord :Quality of life; nursing homes; facilities for the elderly; elder; experience; Livskvalitet; vård- och omsorgsboenden; äldre; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar i samhället och inom gruppen beskrivs även äldre mulitsjuka personer med omfattande vårdbehov som många gånger innebär en flytt till ett vård- och omsorgsboende. Inom vård- och omsorgsboende för äldre ska omvårdnadsbehovet tillgodoses utifrån den enskilda individens behov samt även medföra livskvalitet för äldre personer. LÄS MER