Sökning: "Moa Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Moa Larsson.

 1. 1. Fysioterapeuters upplevelser av att bemöta barn med kommunikationssvårigheter inom barnhabilitering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Moa Larsson; Virág Angyal; [2023]
  Nyckelord :Child* adolecent; habilitation; communication disorder dysfunction; experiences; physical therapist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikationssvårigheter inom vården är vanligt förekommande och bidrar till många utmaningar vilket påverkar vårdkvalitén. Detta ställer höga krav på vårdpersonal, patient och deras omgivning. Det finns en kunskapslucka gällande forskning inom barnhabilitering utifrån fysioterapeuters perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Anpassad styrketräning tillämpat i menscykelns olika faser - En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Michaela Larsson; Moa Eliasson; [2022]
  Nyckelord :menstrual cycle; follicular phase; luteal phase; muscle strength;

  Sammanfattning : Bakgrund: Periodisering av träning kan vara av intresse för tränande kvinnor och deras coacher då hormonerna fluktuerar under menscykelns faser. Mycket forskning om styrketräning är gjorda på män. LÄS MER

 3. 3. Ett begrepp som man kanske blir lite rädd för : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar om hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Moa Larsson; Hanna Wickman; [2022]
  Nyckelord :Ekologisk dimension; ekonomisk dimension; fenomenografi; förskollärares uppfattning; förskola; hållbar utveckling; social dimension; variation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur förskollärare uppfattar fenomenet hållbar utveckling i förskolan och dess läroplan. Studien utgår från två frågeställningar som lyder • Hur uppfattar förskollärare de tre dimensionerna av hållbar utveckling? • Hur uppfattar förskollärarna att fenomenet hållbar utveckling implementeras i förskolans praktik? Studien har en fenomenografisk ansats där begrepp som uppfattning, likheter, skillnader samt variation står i fokus. LÄS MER

 4. 4. Development of a framework for the design of expanded metal facades : Using artificial intelligence to streamline pre-production work

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktrealisering

  Författare :Linnéa Larsson; Moa Ståhlbrand; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Template Matching; Machine Learning; Neural Networks; Expanded Metal; Design Automation; Product Development;

  Sammanfattning : The field of design automation aims to automate repetitive tasks in a workflow in order to free up time for more productive work. In this thesis, design automation with the help of AI techniques is investigated to streamline the pre-production work of expanded metal facades. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av styrelsens sammansättning för bolags hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie om kvinnliga och oberoende styrelseledamöters hållbarhetspreferenser och dess inverkan på hållbarhetsrapporteringens kvalitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Larsson; Julia Strågegård; [2022]
  Nyckelord :Board of Directors; sustainability reporting; quality; gender equality; tokenism; critical mass; GRI standards; women; Bolagsstyrelse; hållbarhetsrapportering; kvalitet; jämställdhet; tokenism; kritisk massa; GRI-standarder; kvinnor;

  Sammanfattning : Räkenskapsåret 2017 blev hållbarhetsrapporteringen för större bolag lagstadgad i Sverige men som fenomen saknas standardiserade definitioner och gemensamma globalaramverk. Idag existerar det endast riktlinjer och rekommendationer förhållbarhetsrapporteringen som till exempel skapats av Global Reporting Initiative (GRI). LÄS MER