Sökning: "Moa Lindblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Lindblom.

  1. 1. Barnhälsovårdens preventiva arbete med övervikt hos barn : En kvalitativ studie av BHV-sjuksköterskors erfarenheter

    Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Moa Lindblom; Farrah Mie Olofsson; [2020]
    Nyckelord :Child health care; experience; overweight; prevention; qualitative; barnhälsovård; erfarenhet; kvalitativ; prevention; övervikt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barn med övervikt är ett växande problem där den främsta orsaken är ohälsosam kost och/eller för lite fysisk aktivitet. Barn med övervikt riskerar utöver fetma och psykosociala konsekvenser att ådra sig följdsjukdomar såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. LÄS MER