Sökning: "Moa Sevä"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Sevä.

  1. 1. Prostitutionen i Norrland : Socialtjänstens ansvar?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Moa Sevä; Ylva Lindström; [2018]
    Nyckelord :Prostitution; Sexköp -are ; Socialt arbete; Socialtjänst och Socialsekreterare.;

    Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten hanterar och bemöter prostitutionens omfattning bland kvinnor samt identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter hos myndigheten. För att besvara vårt syfte har tre frågeställningar formulerats:   Hur har prostitutionens förekomst förändrats över tid? Vilka insatser/vilket stöd erbjuder socialtjänsten kvinnor som lever i prostitution? Hur skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och förstärkas?   Denna uppsats fokuserar på hur socialtjänsten möter kvinnor som befinner sig i prostitution. LÄS MER