Sökning: "Moa Törnblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Moa Törnblad.

  1. 1. Sjuksköterskans möjligheter att minska risken för infektion hos patienter med perifer venkateter

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Robin Tangberg; Moa Törnblad; [2021-06-29]
    Nyckelord :Bakteriemi; Följsamhet; Förebyggande vård; Infektionsrisk; Perifer venkateter; PVK; Sjuksköterska; Utbildning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den perifera venkatetern (PVK) är en vanligt förekommande medicintekniskåtgärd inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för inläggningoch skötsel av PVK:n. LÄS MER