Sökning: "Mobbning självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Mobbning självkänsla.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos skolelever – en systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Nadja Feili; Moa Petersen; [2019-11-25]
  Nyckelord :skolsköterska; skolelever; psykisk ohälsa; erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among children is increasing every year and is estimated to bethe biggest public health problem in the world 2030. There are weaknesses in the schoolsystem where the school is judged to function worse today. LÄS MER

 2. 2. Att leva med övervikt och fetma: Barns perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Bolin; Caroline Persson; [2019-08-16]
  Nyckelord :barn; övervikt; fetma; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn betraktas som ett ständigt växande folkhälsoproblem i dagens samhälle. Tillståndet påverkar både hälsa och utveckling, vilket bidrar till ökad risk för en rad sjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. LÄS MER

 3. 3. Lågstadiebarns användning av sociala medier : En intervjustudie om skolsköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Nilsson; Sandra Ysing; [2019]
  Nyckelord :Primary school children; school nurse; social media; qualitative content analysis; Kvalitativ innehållsanalys; lågstadiebarn; skolsköterska; sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt tidigare forskning utgör sociala medier en hälsopåverkan på äldre barn och ungdomar utifrån bland annat nedsatt välbefinnande, låg självkänsla, beroende och internetmobbning. Det saknas i nuläget forskning kring om lågstadiebarn använder sociala medier och vilka negativa och positiva aspekter som i sådana fall finns med användningen. LÄS MER

 4. 4. Elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Strinne; Linda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Elevers uppfattningar; läs- och skrivsvårigheter; miljö; motivation; självkänsla; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om och fördjupad förståelse av elevers uppfattningar av specialpedagogiska insatser inom läs- och skrivinlärning. Historiskt sett har det särskilda stödet till elever sett väldigt olika ut. Speciallärare och specialpedagoger utgör en viktig roll i skolans arbete men enligt Göransson m.fl. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Personality Traits and Physical Punishment on Bullying

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jessica Hällström; Therese Olsson; [2018]
  Nyckelord :physical punishment; youths; bullying; bully-victims; impulsivity; self- esteem; fysisk bestraffning; ungdomar; mobbning; offer för mobbning; bully-victims; impulsivitet; självkänsla;

  Sammanfattning : Bullying is a phenomenon occurring all over the world. Previous research shows that youthswho are being physically punished by their parents are at higher risk for being involved inbullying. There are four groups when it comes to bullying, the neutrals, bullies, victims, andbully-victims. LÄS MER