Sökning: "Mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 823 uppsatser innehållade ordet Mobbning.

 1. 1. Serier som resurs för meningsskapande i svenska år F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Uddin; [2020]
  Nyckelord :serieläsning; motivation; meningsskapande; didaktisk design;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur arbete med tecknade serier i svenskämnet kan bidra till meningsskapande för elever i årskurs 2. Enligt läroplanen ska bilder användas i den tidiga läs- och skrivinlärningen. LÄS MER

 2. 2. Får jag vara med? –En analys av hur mobbning gestaltas i två bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patricia Fagerlund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; bilderbok; skola; barnlitteratur; Elin Bisander; Carina Wilke; text och bild;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur mobbning gestaltas i två bilderböcker. Skolverket (2019) skriver att skolan ska se till att ingen människa blir utsatt för diskriminering, förtryck eller kränkande behandling och ett hjälpmedel läraren kan använda sig av i klassrummet för att förebygga mobbning är bilderboken (s.10). LÄS MER

 3. 3. Skolans roll vid kränkande behandling på nätet : En studie om arbetet mot nätmobbning på en skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; internet; sociala medier; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att synliggöra en grundskolas tolkning och förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet. Genom att svara på vilken syn de olika professionerna i skolan har, från rektor till klasslärare, om skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet kommer syftet besvaras. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier - en hjälpande eller stjälpande hand för ungdomar med psykisk ohälsa? : En kvalitativ studie med fokus på en behandlande personalens uppfattningar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Josefine Blom; Andrea Granholm; [2020]
  Nyckelord :social media; adolescents; mental illness; treatment; sociala medier; ungdomar; psykisk ohälsa; behandling;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur ungdomar mellan 13 och 18 år med psykisk ohälsa påverkas av sociala medier utifrån samtalsbehandlande personals perspektiv, samt hur dessa kunskaper kan användas i behandlingsarbetet. Fyra behandlare har deltagit i kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Kan vi inte samverka med föräldrar så försvinner ju lite vår roll" : En kvalitativ studie om socialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar vid mobbningssituationer i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Engelbrektsson; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; skola; socialpedagogik; samarbete; föräldrar; bildning;

  Sammanfattning : Socialpedagogernas roll i skolan är ett relativt outforskat område, inte minst deras funktion i relation till situationer där mobbning förekommer. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur socialpedagoger i skolan samarbetar med föräldrar i mobbningssituationer och hur det kan förstås utifrån ett bildningsperspektiv. LÄS MER