Sökning: "Mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 809 uppsatser innehållade ordet Mobbning.

 1. 1. En skola fri från verbal mobbning. En studie av gymnasieskolans specialpedagogers perspektiv om förebyggande arbete mot verbal mobbning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Pejman; [2020-04-01]
  Nyckelord :verbal mobbning; förebyggande arbete och åtgärder; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om verbal mobbning i två gymnasieskolor. Mer precist beskrivs fyra specialpedagogers syn på det förebyggande arbetet som sker mot verbal mobbning. LÄS MER

 2. 2. ”Någon som bryr sig” En kvalitativ enkätstudie om elevers uppfattningar om vad som kan vara orsaker till skolfrånvaro samt hur skolor kan arbeta förebyggande och åtgärdande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Bohlén; Elisabeth Ågren; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; school absenteeism; digitala medier; digital medias; systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar om faktorer som kan orsaka skolfrånvaro och vad de anser skolan skulle kunna göra för att öka närvaron. Då orsakerna till frånvaro kan vara flera har studien valt att särskilt belysa digitala mediers eventuella påverkan. LÄS MER

 3. 3. Skolans roll vid kränkande behandling på nätet : En studie om arbetet mot nätmobbning på en skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; internet; sociala medier; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att synliggöra en grundskolas tolkning och förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet. Genom att svara på vilken syn de olika professionerna i skolan har, från rektor till klasslärare, om skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling på internet kommer syftet besvaras. LÄS MER

 4. 4. Mobbning betraktas som moraliskt fel – ändå sker det : Hur olika mekanismer inom moraliskt disengagemang sammanhänger med mobbning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sandra Englund; [2020]
  Nyckelord :Bullying; direct bullying; indirect bullying; mechanisms of moral disengagement; Mobbning; direkt mobbning; indirekt mobbning; mekanismer inom moraliskt disengagemang;

  Sammanfattning : Studiens första syfte var att bidra med en analys av huruvida mekanismer inom moraliskt disengagemang sammanhänger med olika mobbningsformer (mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning) bland elever på högstadienivå (årskurs 7) när de inkluderas i samma modeller. Ett andra syfte med studien var att undersöka om det förelåg könsskillnader i hur relationerna såg ut mellan mobbningsformerna och de olika mekanismerna inom moraliskt disengagemang. LÄS MER

 5. 5. Mobbning bland barn i svenska låg- och mellanstadieskolor : Skolkuratorers perspektiv på och erfarenheter av förebyggande och åtgärdande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petronella Sparw; Hanna Gunnardo; [2020]
  Nyckelord :bullying; mobbning normer utsatthet;

  Sammanfattning : Title: "Bullying among children in Swedish primary and secondary schools - School counselors perspectives on and experiences of preventive and remedial work " Author: Hanna Gunnardo and Petronella Sparw  The purpose of the study was to gain an insight into how Swedish schools work to prevent and take action against bullying. It has also been highlighted what bullying is, why -and where bullying occurs. LÄS MER