Sökning: "Mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 924 uppsatser innehållade ordet Mobbning.

 1. 1. Trakasserier online och ungdomarskroppsuppfattning : En kvantitativ studie om sambandet mellan trakasserier online och kroppsuppfattning

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Valbona Kastrati-Ramadani; [2023]
  Nyckelord :kroppsuppfattning; mobbning online; psykisk ohälsa; sexuella trakasserier online; socioekonomisk status; ungdomar;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det många faktorer som påverkar ungdomarnas kroppsuppfattning. Ungdomar som har blivit utsatta för olika former av trakasserier är mer missnöjda med sin kropp jämfört med de som inte har blivit utsatta för trakasserier. LÄS MER

 2. 2. Psykisk hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar som behandlas för obesitas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annastazia Schelin; Karin Svärd-Offerlind; [2023]
  Nyckelord :Depression; anxiety; eating disorders; health-related quality of life; childhood obesity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children and adolescents with obesity are at risk of developing depression, anxiety, eating disorders and a low health-related quality of life. In addition, weight-related bullying is another risk factor that can influence mental health. LÄS MER

 3. 3. Hur förskolan hanterar barns avsaknad av materiella resurser : Förskollärares hänsynstagande till barns olika socioekonomiska bakgrund och arbetet med barns lika värde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Axelsson Larsson; Sofie Ekvall; [2023]
  Nyckelord :Socioekonomisk bakgrund; värdegrundsarbete; förskollärares hänsynstagande; barns lika värde; familjers bristande ekonomi; förskolan; arbetssätt.;

  Sammanfattning : Barns olika socioekonomiska bakgrund är ett känsligt ämne idag, där familjens bristande ekonomi påverkar barnets välmående, sociala relationer och kan även orsaka mobbning. Värdegrundsarbetet är ett ständigt arbete där barns rättigheter och möjligheter lyfts, barn behöver bli medvetna om människors olika situationer och levnadsförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Mobbning i relation till symtom på psykisk ohälsa : En longitudinell studie om förhållandet mellan ungdomars självskattade utsatthet av mobbning och upplevelse av symtom på psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Therése Isteri; Elin Josefsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utsatthet för mobbning och psykisk ohälsa är något som förekommer för vissa ungdomar under ungdomsåren. Mobbning och psykisk ohälsa har enligt tidigare studier ett samband, dock har olika mönster av utsatthet för mobbning över tid samt utfallet av psykisk ohälsa i andra året på gymnasiet inte undersökts. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar som försvarar varandra : Självtillit och moraliska känslors samband med försvarsarbeteenden vid kränknings- och mobbningssituationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alfred Blinge; Johan Larsson; [2023]
  Nyckelord :peer victimization; defending; social self-efficacy; defender self-efficacy; moral emotions;

  Sammanfattning : Kränkningar och mobbning är ett återkommande problem i svensk skola. En motverkande faktor verkar vara när eleverna försvarar varandra. Studiens syfte var att undersöka relationen mellan försvarsarbeteenden och social självtillit, självtillit att försvara samt moraliska känslor. LÄS MER