Sökning: "Mobile application"

Visar resultat 1 - 5 av 1537 uppsatser innehållade orden Mobile application.

 1. 1. Designing and Prototyping a Mobile Application for Flatbed Applicators

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Johan Fredriksson; Mattias Kirkerud; [2022]
  Nyckelord :React Native; user interface; UI; user experience; UX; data communication; MQTT; TwinCAT; React Native; datakommunikation; användargränssnitt; MQTT; TwinCAT;

  Sammanfattning : Context: Flatbed applicators are machines made for laminating, primarily signs on an industrial level. These applicators are controlled manually, which exhibits potential for digitalization in order to enhance the user experience. LÄS MER

 2. 2. Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Gustav Georgsson; Jesper Ottosson; [2022]
  Nyckelord :höjdmätare; skogsuppskattning; precision;

  Sammanfattning : Skogsmästarstudenter på SLU har i sitt examensarbete studerat och jämfört precisionen samt tidsåtgången mellan tre olika höjdmätare. Ett träds höjd används vid flera olika sammanhang, exempelvis används trädets höjd som en komponent vid beräkning av trädets biomassa. LÄS MER

 3. 3. Women's perceived security in shared autonomous vehicles : The impact of identifying co-passengers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emma Sundin; [2022]
  Nyckelord :Shared Autonomous Vehicles; Ride-sharing; Women s Security; Trust; User Authentication; Mobility;

  Sammanfattning : The present thesis aims to establish ideas and technical solutions that can have a positive impact on women's perceived safety while traveling in autonomous vehicles, made for sharing with strangers. The method follows the Design Thinking model which contributes to a user-centered design approach. LÄS MER

 4. 4. Mobila applikationer som stöd för egenvård vid hypertoni : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sara Sikström; Pi Åhnberg; [2022]
  Nyckelord :Hypertension; Mobile applications; Support for self-care; Hypertoni; Mobila Applikationer; Stöd till egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund    Hypertoni är en allvarlig folksjukdom som kraftigt ökar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom, stroke, njurproblem och andra livshotande sjukdomar samt för tidig död. Cirka 1,28 miljarder människor lider av hypertoni. LÄS MER

 5. 5. Compact Radar System

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Nikhil Chalikonda; Naga Viswanth Bonthu; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Context: Radar was developed in secret during world war II to detectobstacles or any incoming threat. The term radar was coined in 1940by United States Military as an acronym for "Radio Detection andRanging". Using radio waves a radar detects any incoming threat orobstacle [10]. The basic purpose of radar is for monitoring and security. LÄS MER