Sökning: "Mobilization of partiality"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mobilization of partiality.

  1. 1. Hur kan vi samverka kring bostadslöshetsfrågor? : Röster från dem det berör

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Pernilla Wangberg; [2017]
    Nyckelord :Cooperation; Empowerment; Mobilization of partiality; Housing market; Political responsibility; Samverkan; Empowerment; Mobilisering av partiskhet; Bostadsmarknad; Politiskt ansvar;

    Sammanfattning : Den här studien syftade till att fördjupa förståelsen av vilka metoder som kan användas och utvecklas för samverkan kring bostadslöshetsfrågor i Stockholms stadsdelar, samt att identifiera eventuella strukturella hinder som negativt inverkar för individer att förbättra sin situation på bostadsmarknaden. Projektmedarbetare i Hemlöshetssamordnarprojektet i Skarpnäck stadsdelsförvaltning, anställda inom stadsdelen samt enskilda klienter intervjuades och resultatet analyserades utifrån teorier om samverkan, Empowerment och mobilisering av partiskhet. LÄS MER