Sökning: "Moderna samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade orden Moderna samhället.

 1. 1. Från kristendomsämnen till kristendomsämne : En studie av opinioner kring beslutet om det nationella  kristendomsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Karl Hassel; [2019]
  Nyckelord :Kristendomsämne; katekes; opinioner; konfessionell icke konfessionell undervisning; 1919 års undervisningsplan; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka kristendomsämnet uppkomst och debatten som fördes mellan olika opinioner i samhället och se hur dessa opinioner försöker påverka utformandet med deras visioner av det nya kristendomsämnet kopplat till katekesens roll i folkskolan och innehållet i 1919 års undervisningsplan.  Till syftet formulerades följande frågeställningar;  • Vilka visioner för kristendomsämnet hade de olika opinionerna? • Hur samverkade debatten angående katekesen med framställningen av 1919 års undervisningsplan? • Hur framträder de didaktiska frågorna i de olika opinionernas visioner för kristendomsämnet? Metoden som användes för att få svar på mina frågeställningar var en komparativ litteraturstudie av tidigare forskning, utifrån frågan om hur opinionsgrupperna presenterade deras visioner kring det moderna kristendomsämnets tillkomst. LÄS MER

 2. 2. Babyschema hos digitala karaktärer : Hur exponering påverkar uppfattning av ansikten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Michelle Powell; Zara Wideman; [2019]
  Nyckelord :babyschema; exponering; aftereffect; mere exposure effect;

  Sammanfattning : Babyschema är ett fysionomiskt fenomen som innefattar infantila särdrag såsom stor ögon- och huvudform i kombination med liten näsa och haka. Utseendet kan ses hos digitala karaktärer i moderna spel och filmer vilket kan ha en psykologisk effekt hos betraktaren då exponering bevisats influera preferenser. LÄS MER

 3. 3. Källkritik i det moderna samhället : En kvalitativ studie om hur verksamma lärare i årskurs 1-3 uppfattar källkritik i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Enlund; Lisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :källkritik; moderna samhället; sociala miljön; internet;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att fördjupa kunskapen om hur verksamma lärare i årskurs 1–3 uppfattar källkritik i SO-undervisningen. Denna studie har gjorts utifrån en kvalitativ ansats med utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Should I stay or should I go? - Lojalitet och customer engagement i den digitaliserade försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Michaela Edin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :insurance; insurance industry; digitalization; loyalty; e-loyalty; customer engagement.; försäkringar; försäkringsbranschen; digitalisering; lojalitet; e-lojalitet; customer engagement.;

  Sammanfattning : Försäkringar och försäkringsbolag har stor betydelse för det moderna samhället när det kommer till trygghet och utveckling, både för privatpersoner och företag. Trots detta har försäkringsbranschen fått relativt lite uppmärksamhet inom forskningen, inte minst inom företagsekonomi. LÄS MER

 5. 5. Interaktion med en digital tjänst : En kvalitativ studie om hur god interaktion för en samhällstjänst kan utformas för medborgare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marcus Ahlstrand; [2019]
  Nyckelord :interaktionsdesign;

  Sammanfattning : I det moderna samhället är vår interaktion med tjänster konstant och erbjuder möjligheter för en rikare vardag. Ett exempel är att statliga myndigheter tillhandahåller sina tjänster digitalt för att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare. LÄS MER